Polityka prywatności oraz Cookies - Grupa Inwestycyjna Granit

Polityka prywatności oraz Cookies

§ 1.

 1. Niniejszy dokument („Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://gigranit.com („Serwis”).

 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Grupa Inwestycyjna Granit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach (83 – 300), Os. Zielone Wzgórze 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000718846, posiadająca NIP: 589 – 20 – 40 – 246 oraz REGON: 36955565700000 („GI Granit”).

 3. Dane osobowe zbierane przez GI Granit za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 344 z późn. zm.).

 4. GI Granit dokłada najwyższej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis oraz prawidłowego przetwarzania danych zgodnie z celami, dla których zostały zebrane i stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód), jeżeli takie zgody są konieczne do przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2.

 1. GI Granit zbiera informacje dotyczące osób fizycznych odwiedzających Serwis („Użytkownicy”).

 2. Dane Użytkowników zbierane są w przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawę prawną przetwarzania danych w tej sytuacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego Użytkownik podaje następujące dane:

  1. imię,

  2. adres e – mail.

 4. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zadecyduje się kliknąć Użytkownik lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 6. Przekazanie danych osobowych GI Granit jest dobrowolne, w związku z usługą formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie, z tym jednak zastrzeżeniem, iż niepodanie określonych w formularzu kontaktowym danych uniemożliwi skorzystanie z usługi formularza kontaktowego.

 7. Dane osobowe będą ujawnione pracownikom i współpracownikom GI Granit jak też podmiotom świadczącym na rzecz GI Granit usługi lub na rzecz których GI Granit świadczy usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, instytucji finansowych w tym banków, zgodnie z zawartymi umowami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

§ 3.

 1. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta GI Granit przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe podlegają poleceniom GI Granit co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające). GI Granit korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie GI Granit. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

 2. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są:

  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez GI Granit tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić GI Granit i jakie mogą być podnoszone wobec niej; jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez GI Granit tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń; jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.

 5. W przypadku skierowania żądania, GI Granit udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 4.

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez GI Granit na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez GI Granit produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.

 2. GI Granit wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników,

  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

 3. GI Granit wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 4. GI Granit wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.

 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej, w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Zmiany ustawienia plików cookies należy dokonać w używanej przeglądarce internetowej.

 6. GI Granit może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez GI Granit przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notowane jest najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

§ 5.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Prawo do cofnięcia zgody – art. 7 ust. 3 RODO:

  • Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił GI Granit,

  • cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody,

  • cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez GI Granit zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,

  • cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem RG może świadczyć jedynie za zgodą.

 2. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO:

  • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli GI Granit przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług GI Granit, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu, a także badanie satysfakcji,

  • rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach,

  • jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i GI Granit nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO:

  • Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych,

  • Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,

   3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych,

   4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu GI Granit podlega,

   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

  • pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, GI Granit może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega GI Granit. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług GI Granit, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO:

  • Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. GI Granit nie będzie też wysyłała żadnych komunikatów, w tym marketingowych,

  • Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

   1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas GI Granit ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,

   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,

   3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

   4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

 5. Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO:

  • Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

   3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 6. Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO:

  • Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 6 Polityki.

 7. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO:

  • Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, GI Granit spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – GI Granit nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6.

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym GI Granit poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: […].